ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา

 • ทั้งหมด
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กลุ่มกฎหมายและคดี
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 03 - 5881 - 220 | เว็บไซต์ www.spmay.go.th | E-mail : [email protected]