กลุ่มอำนวยการ

Image

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Image

Image

กลุ่มนโยบายและแผน

Image

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Image

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Image
Image
Image
Image

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 03 - 5881 - 220 | เว็บไซต์ www.spmay.go.th | E-mail : [email protected]