Los Angeles

ผู้บริหาร สพม.พระนครศรีอยุธยา

Los Angeles

Social Media

Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles

Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles

Los Angeles
Los Angeles

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles


...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง องค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดและคะแนนประเมินในการเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้ารายการอื่นมาบรรและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม

...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การแต่งกาย วันเข้ารับการประเมินภาค ค “ครูผู้ช่วย” สังกัด สพฐ.2566

เพิ่มเติม

...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง กำหนดการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

เพิ่มเติม

...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เพิ่มเติม

...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหาร

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม

...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม

...
📣📣สถิติผู้สมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” ปี พ.ศ. 2566

เรื่อง ประกาศจำนวนผู้สมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” ปี พ.ศ. 2566

เพิ่มเติม

...
ข้อควรระวัง

เรื่อง การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

เพิ่มเติม

...
รับสมัครครูผู้ช่วย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

เพิ่มเติม

...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 4)

เพิ่มเติม

...
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2566 รอบที่ 2

เพิ่มเติม

...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเติม

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 03 - 5881 - 220 | เว็บไซต์ www.spmay.org | E-mail : [email protected]